rss: yazılar

yönetici

Meleklerin Ne Gibi Görevleri Vardır?

0 yorum
Meleklerin Ne Gibi Görevleri Vardır?

Me­lek­le­rin ay­rı ay­rı gö­rev­le­ri var­dır. Her me­lek ken­di­si­ne ve­ri­len gö­re­vi ek­sik­siz ye­ri­ne ge­ti­rir. Me­lek­ler gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­rir­ken as­la yo­rul­maz­lar ve bık­kın­lık gös­ter­mez­ler.

Baş­lı­ca me­lek­ler ve gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

1) Ceb­ra­il (a.s): Kur’an’da Ru­hu’l-Emin, Ru­hu’l-Kuds ve Ruh gibi isim­ler­le anı­lan Ceb­ra­il’in gö­re­vi Al­lah ile pey­gam­ber­le­ri ara­sın­da el­çi­lik­tir. Al­lah’tan al­dı­ğı vah­yi pey­gam­ber­le­re ge­ti­ren Ceb­ra­il’dir.

Ce­nab-ı Al­lah Kur’an’ın bir aye­tin­de Ceb­ra­il hak­kın­da şöy­le bu­yu­rur:

“De ki Ceb­ra­il’e kim düş­man ise şu­nu iyi bil­sin ki Al­lah’ın iz­niy­le Kur’an’ı se­nin kal­bi­ne bir hi­da­yet reh­be­ri, ön­ce ge­len ki­tap­la­rı doğ­ru­la­yı­cı ve mü’min­ler için de müj­de­ci ola­rak o in­dir­miş­tir” (Ba­ka­ra 2/97).

2) Mi­kâ­il (a.s): Al­lah’ın emir ve iz­niy­le alem­de ce­re­yan eden olay­la­rı ida­re eden me­lek­tir. Mi­kâ­il rı­zık­la­rın da­ğı­tı­mıy­la da gö­rev­li­dir.

Kur’an’da Mi­kâ­il’den şöy­le söz edi­lir: “Kim Al­lah’a, me­lek­le­ri­ne, pey­gam­ber­le­ri­ne, Ceb­ra­il’e ve Mi­kâ­il’e düş­man olur­sa bil­sin ki, şüp­he­siz Al­lah in­kâr eden­le­rin düş­ma­nı­dır” (Ba­ka­ra 2/98).

3) Az­ra­il (a.s): Ölüm me­le­ği olan Az­ra­il canlıların ruhlarını al­mak­la gö­rev­li­dir. Kur’an’da Az­ra­il’in gö­re­vi ile il­gi­li ayet şu an­lam­da­dır: “De ki, si­ze ve­kil kı­lı­nan ölüm me­le­ği ca­nı­nı­zı ala­cak, son­ra Rab­bi­ni­ze dön­dü­rü­le­cek­si­niz” (Sec­de 32/11).

4) İs­ra­fil (a.s): Sur üfür­mek­le gö­rev­li olan İs­ra­fil, bu va­zi­fe­yi iki de­fa ye­ri­ne ge­ti­re­cek­tir. Bi­rin­ci­si kı­ya­me­tin kop­ma­sı, ikin­ci­si ise di­ri­li­şin vu­ku bul­ma­sı için ola­cak­tır. Al­lah, ki­ta­bı Kur’an’da bu ko­nu­ya şu aye­te açık­lık ge­ti­rir; “Sur’a üf­le­nin­ce, Al­lah’ın di­le­dik­le­ri müs­tes­na ol­mak üze­re gök­ler­de ve yer­de, ne var­sa hep­si öle­cek­tir. Son­ra ona bir da­ha üf­le­nin­ce, bir de ne gö­re­sin on­lar aya­ğa kalk­mış ba­kı­yor­lar!” (Zü­mer 39/68).

5) Ki­ra­men Kâ­ti­bin Me­lek­le­ri: Gö­rev­le­ri in­sa­nın yap­tı­ğı iş­le­ri yazmak, bir ne­vi dos­ya tut­mak, in­san­la­rın si­cil­le­ri­ni tes­bit ede­rek, amel def­ter­le­ri­ni ha­zır­la­mak­tır. Kur’an’da bun­lar­dan şöy­le bah­se­di­lir: “Oy­sa yap­tık­la­rı­nı­zı bi­len, de­ğer­li ya­zı­cı­lar si­zi gö­zet­le­mek­te­dir­ler” (İn­fi­tar 82/10-12).

6) Mün­ker ve Ne­kir Me­lek­le­ri: İn­san ölün­ce onu sor­gu­ya çe­ken, Rab­bi­ni, Pey­gam­be­ri­ni ve di­ni­ni so­ran me­lek­ler­dir.

Hasip Asutay – Akaid Risalesi, 75-77


Bu yazı 1.942 kere okunmuştur.


Sosyal medya:Bu yazıya yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

NFL Jerseys Free Shipping